เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิศานติ์ศุข เป็นมูลนิธิเพื่อการศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนให้ได้รับการศึกษาที่ดีในแบบโรงเรียน Bi-Lingual เพื่อเตรียมพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพในสังคมโลก

เจตจำนงของมูลนิธิศานติ์ศุข มีดังนี้

1. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กไทยผู้ยากไร้ได้รับความรู้และประสบการณ์ในระดับนานาชาติ

2. เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างอนาคตเด็กไทยให้ก้าวทันสังคมโลกได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยเห็นคุณค่าแห่งการพัฒนาตนเองที่ไร้ขีดจำกัดให้สามารถทัดเทียมกับนานาประเทศ

บทเรียน

ป. 1, วิชาสุขศึกษา, บทเรียนที่ 10

ป. 1, วิชาคณิตศาตร์, บทเรียนที่ 30

ป. 1, วิชาสุขศึกษา, บทเรียนที่ 12