คณะกรรมการมูลนิธิ

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งในมูลนิธิ อาชีพ
1 นางณัททชา สติวรรธน์ ประธานกรรมการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2 นางสาวธนิดา ลิลิตสุวรรณ รองประธานกรรมการมูลนิธิฝ่ายจัดการและธุรการ ธุรกิจส่วนตัว
3 นางสาววรัญญา เข็มทอง รองประธานกรรมการมูลนิธิฝ่ายการเงิน พนักงานบริษัท
4 นางมาลี เกียรติเรืองพงษ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฝ่ายบัญชี พนักงานบริษัท
5 นายสมภพ จิตรตระกูล รองประธานกรรมการมูลนิธิฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจส่วนตัว
6 นางสาวณพัชร ครุฑนุ้ย เลขานุการมูลนิธิ ทนายความ
7 นายณธาร สติวรรธน์ กรรมการมูลนิธิ อาจารย์
8 นายณัฐวัฒน์ แดงอินทวัฒน์ กรรมการมูลนิธิ รับจ้าง
9 นายมาร์ติน เดวิด ฟินน์ กรรมการมูลนิธิ ธุรกิจส่วนตัว
10 นายดีน พอล อูเทอสัน กรรมการมูลนิธิ รับจ้าง
11 นายณรงค์ ฉัตรอมรสวัสดิ์ กรรมการมูลนิธิ พนักงานบริษัท
12 นายกุศล มีปัญญา กรรมการมูลนิธิ ข้าราชการ
13 นางสาวกาญจนา เอกบุตร กรรมการมูลนิธิ ข้าราชการ
14 พระอาจารย์วันเดิม ปญฺญาทีโป กรรมการมูลนิธิ พระภิกษุ
15 นายประภัศร์ ทีรฆฐิติ กรรมการมูลนิธิ พนักงานองค์กรของรัฐ