วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์:

เด็กทุกคนในประเทศไทยมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ และจิตใจที่เปี่ยมสุขและสงบจากภายใน

พันธกิจ:

เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กยากไร้ในประเทศไทยทุกคนสามารถได้รับการศึกษาในระบบสากล ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะ:

  • จัดดำเนินการเรียนการสอนในระบบสากลภายใต้หลักสูตรที่อนุมัติโดยกระทรวงศึกษาธิการให้แก่โรงเรียนในชุมชนสำหรับเด็กด้อยโอกาส
  • สร้างเครือข่ายนักวิชาการและครูนานาชาติเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงวิเคราะห์และดำเนินการสอนเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์
  • ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาและการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
  • การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้